چرا نباید هر زنی

       زیباترین زن جهان باشد؟


دست کم برای یک بار

 دست کم برای مدتی

  دست کم برای یک جفت چشم !