در سرزمینی که "زن" به خودی خود ، یک جرم است ...

در سرزمینی که غیرت زندانی است برای "زن" ...

در سرزمینی که حتی عکست بر روی اعلامیه مرگت جرم است!

      اگر خیلی مردی ، 

                     بیا و "زن" باش.