تویی که تو خلوت خودت جواد یساری و سندی گوش میدی به بقیه ردیوهد و پورتیسهد و افکس تویین پیشنهاد میدی دقیقا انگیزت چیه؟