+ 256 روز از سال میلادی ( عدد 256 خیلی عدد خاصی است برای برنامه نویس ها )