چرا یه عده با خوشحالی مردم مشکل دارن! چرا نگران بچه ای نیستن که گرسنه و تو سرما میخوابه ، چرا نگران هزار درد دیگه نیستن و خونشون به جوش نمی آد، چرا واقعا