تا دقایقی دیگر ، دوباره صحبت با آدم فضایی ها ، این بار از آفریقا :)))))))))))))))))))