سردرگمم !

  مثل آخرین بازمانده حیات در سیاره ای متروک

   بی اتمسفر