جابجا شدم تا بتونه بشینه، تشکر کرد و گوشیش که زنگ میخورد رو جواب داد
-سلام ، مادر آدم که نباید زن ذلیل باشه....

از اون موقه تو افق گمم و هی فکر میکنم خودتم زنی،
تا وقتی علیه خودمونیم هیچی درست نمیشه