آیا برای استراحت از ۲۱:۰۰ باید عذاب وجدان داشت؟
چرا باید عذاب وجدان داشته باشم که تا ۲۲:۰۰ کار نکردم!
چرا اینقدر شرطی شدم تو زندگی، چیزی باید تغییر کند!
یا زندگی یا من