جهانی در تاریکی فرو می رود 

          وقتی که چشمانت را می بندی