وقتی توی آینه به تار موی سفیدت خیره شدی، با خودت فکر میکنی که ای کاش توی آسیاب سفیدش کرده بودم