فعل اشتباه، همیشه اشتباه است، با هر فلسفه ای هم که بخواهی به آن نگاه کنی باز اشتباه است؛ اصولا بشر نه موجودی است منطقی ، بلکه موجودی است منطق تراش