کاش میشد آدمی،

گاهی

فقط گاهی!!!

به اندازه نیاز بمیرد...

بعد بلند شود 

آهسته آهسته

خاک هایش را بتکاند...!

اگر دلش خواست 

برگردد به زندگی

دلش نخواست بخوابد تا ابد!


#خسرو_شکیبایی


+ حال رو روز ماست