معدنچیانی که آرام آرمیده اند، از شنیدن وعده های شیفتگان خدمت محرومند.