ضربه ی سختی خورده بودم و درس دشواری نیز آموخته بودم .

       اینکه نمی توانی به هیچ کس جز خودت تکیه کنی .


وقتی نیچه گریست


+ آرامشی که اکنون دارم، مدیون انتظاریست که دیگر،از کسی ندارم !