انگار که چیزی در افق آن سوی آبها گم شده باشد ! 

لبخندی که عادت شده

 جهانی که سعادت شده

 کتابی که هم نشین لحظه های فراغت شده 

کجاست ! 

شوکران شیرین فراموشی کجاست ؟