مدت ها قبل به موضوعی فکر میکردم که امروز با خوندن مطلبی به یادش افتادم.
از نظر دولت، جامعه و... زنده بودن ما بی ارزش تر از مرده ی ماست!
و این وقتی ثابت میشه که سود سالیانه دیه یک نفر بیشتر از درامد سالیانه همون فرده