برج هم که باشی ، یک روز به درون خواهی ریخت ! 

به سادگیِ روزهای گذشته فراموش خواهی شد


+ اصلا یادتون هست که یه روزی پلاسکویی وجود داشته ، که یک روز 16 مرد شب به خانه بر می گشته اند !