زلزله تنها نبود 

  خیلی ها کمکش کردند


+ عکس خبرگزاری آنا

+ کم کم کرمانشاه از خبر ها محو می شود و به دست فراموشی سپرده می شود ! مردمی می مانند تنها و حجم عظیم سرگردانی و اندوه و اندوه و اندوه ، 

+ بیایید فراموش نکینم