ابتدا می کندمشان

 بعد ترها می شمردمشان 

  یک ، دو ، سه ، چهار ....

  تا این که از شماره خارج شدند.

   این روزها فقط خیره میشومم و فکر میکنم:

مرا اتفاقی پیر کرد ؛ 

 که هرگز رخ نداد...

کی باید بیاموزیم که در انتظار اتفاق ها نباشیم 

بلکه آنها را خلق کنیم !