نازلي سخن نگفت

نازلي بنفشه بود گل داد

و

مژده داد: «زمستان شكست!»

و

رفت . . .