هر قدر رو هر چیزی حساس بشی ، که بی عیب و نقص باشه
به همون شدت یا حتی دو چندان بیشتر یکی پیدا میشه 
که به خفن ترین شکل ممکن گند بزنه