قطعا جهنم دنیای دیگر است
نمیدانم به کدامین گناه این چنین در عذابیم