بله کاملا موافقم ، آزادی فکر داریم ، آزادی بیان داریم
ولی آزادی بعد از بیان چطور ؟
داریم !