دنیا وقتی جای بهتری میشه که آدم ها دغدغه های مهم تر، از مسائل پایین کمری و شکمی داشته باشند

+ البته این بحث زوایای خیلی زیادی داری که توی یک پست پیامکی نمی گنجه