خودکشی فقط قرص خوردن و پریدن از بلندی و رگ زدن نیست
موندن توی بی آیندگی هم خودکشیه

+ ممکنه هرکسی برداشت خودش رو از آینده داشته باشه ، این مهم نیست ، مهم ناامیدی تحققش هست