پیچیده ترین فرایند های فیزیکی ، شیمایی هم اگر خوب توضیح داده شوند بسیار ساده اند برای یادگیری.
این فرد مقابل شماست که حس هوشمندی یا عقب افتادگی را به شما منتقل می کند.
آدم های نادان مسائل ساده را سخت جلوه میدهند، تا القا کنند خیلی خوب میفهمند در صورتی که هیچ نمیفهمند!
+ پست های پیامکی مجبورم میکنه بهتر فکر کنم