آدمی که به سفر عادت کرده
بخاطر هیچ نگاهی در هیچ شهری ماندنی نخواهد شد!