اتفاق در 29 اسفند 1268 ، افتاد که امتیاز تجارت توتون و تنباکو برای مدت 50 سال به تالبوت داده شد.

وقتی که میرزای شیرازی از این خبر مطلع می شود ، با نصف سطر معرف حادثه ساز می شود و این انحصار را در هم می شکند.


اگر امروز استفاده از تلگرام حرام شرعی اعلام شود ، به اندازه فتوای میرازی شیرازی که حتی در ایران هم نبود ، تاثیر خواهد شد ؟

چطور روحانیت به این سمت حرکت کرد ؟


+ شما چی فکر می کنید ؟