هر کسی رو میبینی،
داره میره یا میخواد بره از ایران :/
ظاهرا موفقیت شده رفتن از ایران