فکر می کنید ، بتونید با کسی که تاحالا ندید ازدواج کنید ؟

هرقدر بخواید میتونید باهاش حرف بزنید، اما نمیتونید ببینیدش، فکر میکنید اونقدری شیدا هستید که بعد از دیدنش پشیمون نشید ؟

آدمی رو میشناسم که اینچنین ازدواج کرده، خیلی دیوانگیه 

پرسیدم چطور این شد اینطور شد ؟

- گفت ، ظاهر هر آدمی با پول راحتی به دلخواه در می آد ، اما نحوه فکر کردنش ، اصولش ، اخلاقش ، نه شاید هیچ وقت تغییر نکنه!

+ اگر ظاهرش اونچه فکر میکردی نبود ؟

- اگه خوب بشناسی ، ظاهر برات اونقدر اهمیت نداره ! 

حتی برعکسم هست ، اگر از ظاهر کسی خوشت بیاد هی نقایص اخلاقیشو نادیده میگیری ، اما بعد چند روز که جذابیت ظاهری افول کرد ، تو میمونی و یه مشت اخلاقیات که اصلا باهاشون کنار نمی آیی