شما بودی اکانتت رو حذف نمی کردی ؟

دیگه به کسی اعتماد می کردی ؟

معارض  دقیقا چی ؟

+ اگه نبودیم - خدا نگهدار همگی !