مدام فاجعه ایرانشهر،آرامشم رو برهم میزنه؛اولین نفراتی که قربانی این فاجعه بودند با سکوت خودشون، اجازه دادند تعداد قربانی ها به ۴۱ نفر برسه! آیا این شراکت در جرم نیست
+ سیستان اینقدر محرومه که حتی اخبار تکان دهنده اش هم رسانه ای نمیشه