هیچی خطرناک تر از یقین و اطمینان کامل به یک چیز نیست. هیچ چیز تا این اندازه نمیتونه بهتون صدمه بزنه!