جایی که اراده و اختیار وجود ندارد، ایمان دارای بیشترین مطلوبیت است ...

#نیچه