قبلا جور دیگه ای فکر می کردم ولی هرچی بیشتر میگذره ، مطمین تر میشم که ما همه سرایداری بیش نیستم برای ایران