اونطور خسته ام که چیزی نمونده بزنم زیر همه چی رو ول کنم و برم

هیچ وقت دیگه اینطور خسته نبودم

قدم زنان میرد تا در افق جان سپارد