یه تیکه غذا بین دندانم گیر کرده بود ؛ هر کاری میکردم بیرون نمی‌اومد ؛ با خودم گفتم شاید نخ کشیدن بلد نیستم و بذار سرچ کنم ! 

از پیشنهاد گوگل و سرچ و ملت همیشه در صحنه نیم ساعته دارم میخندم !!