خیلی دلم میخوام دوباره شروع کنم به نوشتن

خیلی حرف ها هست که دلم میخوام بزنمشون

ولی یه فعلا خودم دارم جلوی خودم رو میگیرم