باور نمی‌کنم که زندگی همین است.

همین که بر من گذشته است!