۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رمز» ثبت شده است

گفتم کار هر کسی نیست !

ولی باورش نداشتم و هی منتظر بودم یکی کشفش کنه ! 

ولی الان باور کردم که واقعا کار هر کسی نبود. هر چند وقت یک باری می بینم که کپی شده و میگم این بار یکی رمزش رو باز میکنه ولی خوب خبری نمی شه که نمی شه.

یعنی براتون جالب نیست که بعد از باز کردن کدش با چی مواجه می شین ؟

این پست رو میگم.


۹۶/۰۷/۰۴ ۱۹ نظر ۳
یک آشنا

یک اتفاق خوب ^_^

خوانشش کار هرکسی نیست 

برای مشاهده صحیح توی Notepad کپی کنید.

راهنما

- = --*ptr

+ = ++*ptr

{ = while(*ptr) {

} = End loop

^ = putchar(*ptr)--{----->+<}>-----^++++++^------^--{--->+<}>---^{-->+++++<}>+++^{->+++<}>+^+++++++^++++^-------^--{--->+<}>-^-{--->++<}>+^------^{--->+<}>---^+{->+++<}>++^+^--{->+++<}>^-{--->++<}>--^-------^--{--->+<}>--^+^-----------^-----^{->+++<}>++^>++++++++++^+{--->++++<}>--^+++^--{--->+<}>-^-{--->++<}>+^----------^+++++++++++^-----------^+++++++++++++^--^{++>---<}>--^---{->++++<}>^+++{->+++<}>^+++++++^-------^++^+++++++++++^+++{->+++<}>++^++++++++++++^{->+++++<}>-^{->++<}>^{-->+++<}>+^--{--->+<}>^+{->+++<}>++^+++++^++++++^---^---^-------^--{->+++<}>^{->+++<}>++^+++++++^--------^++++^^-^{->+++<}>++^>++++++++++^+{----->+++<}>^------------^-{->+++<}>^+{->+++<}>^++++++++++++^+^+++++++++^-------^---------^--^+^++++++++++++^{---->+<}>+++^---{----->++<}>^---^{--->+<}>-----^---{----->++<}>^-------------^----^+{--->+<}>+++^---{->+++<}>-^--{--->+<}>-^{---->+<}>+++^+{----->+<}>^----^++^++++^-^-----^++++^+{----->++<}>++^>++++++++++^{->+++++<}>-^{->++<}>-^--{--->+<}>--^------------^--^+++++++++^-------------^


+ بعد نوشت : ملتی که کتاب نمی خوانند ، باید تمام تاریخ را تجربه کنند.

۹۵/۰۷/۲۸ ۱۵ نظر ۳
یک آشنا

رمزگذاری شده


ch39h4d2 54kh73 k3 70 ch35hm47 n394h k0n4m v4 148kh4nd 8324n4m 0 932y3 n4k0n4m

۹۵/۰۲/۱۱ ۱۴ نظر ۵
یک آشنا