خوانشش کار هرکسی نیست 

برای مشاهده صحیح توی Notepad کپی کنید.

راهنما

- = --*ptr

+ = ++*ptr

{ = while(*ptr) {

} = End loop

^ = putchar(*ptr)--{----->+<}>-----^++++++^------^--{--->+<}>---^{-->+++++<}>+++^{->+++<}>+^+++++++^++++^-------^--{--->+<}>-^-{--->++<}>+^------^{--->+<}>---^+{->+++<}>++^+^--{->+++<}>^-{--->++<}>--^-------^--{--->+<}>--^+^-----------^-----^{->+++<}>++^>++++++++++^+{--->++++<}>--^+++^--{--->+<}>-^-{--->++<}>+^----------^+++++++++++^-----------^+++++++++++++^--^{++>---<}>--^---{->++++<}>^+++{->+++<}>^+++++++^-------^++^+++++++++++^+++{->+++<}>++^++++++++++++^{->+++++<}>-^{->++<}>^{-->+++<}>+^--{--->+<}>^+{->+++<}>++^+++++^++++++^---^---^-------^--{->+++<}>^{->+++<}>++^+++++++^--------^++++^^-^{->+++<}>++^>++++++++++^+{----->+++<}>^------------^-{->+++<}>^+{->+++<}>^++++++++++++^+^+++++++++^-------^---------^--^+^++++++++++++^{---->+<}>+++^---{----->++<}>^---^{--->+<}>-----^---{----->++<}>^-------------^----^+{--->+<}>+++^---{->+++<}>-^--{--->+<}>-^{---->+<}>+++^+{----->+<}>^----^++^++++^-^-----^++++^+{----->++<}>++^>++++++++++^{->+++++<}>-^{->++<}>-^--{--->+<}>--^------------^--^+++++++++^-------------^


+ بعد نوشت : ملتی که کتاب نمی خوانند ، باید تمام تاریخ را تجربه کنند.