مجال خواب نمی باشدم ز دست خیال

درِ سرای نشاید بر آشنایان بست

سعدی