غلام همت شنگولیان و رندانم

                    نه زاهدان که نظر می‌کنند پنهانت

سعدی