بندیکت دِ اسپینوزا ( ۱۶۳۲ - ۱۶۷۷ )  فیلسوف مشهور هلندی:

اینکه می‌گویید اگر خدا را سمیع و بصیر و شاهد و مرید ندانم...، پس خدایی که به آن معتقدم چگونه است، با این سوال شما مرا به خودتان بد گمان می‌سازید زیرا من فکر می‌کنم که شما کمالاتی بالاتر از صفات فوق نمی‌توانید تصور کنید. من از این فکر شما تعجبی نمی‌کنم؛ زیرا اگر «مثلث» را زبان می‌بود خدا را کامل ترین مثلث‌ها می گفت و «دایره» نیز ذات خدا را اکمل دایره‌ها می خواند؛ همینطور هر موجودی صفات خاص خود را به خدا نسبت می‌دهد.

متن فوق از میان نامه های اسپینوزا انتخاب شده است